Avís legal

  1. FINALITAT I PROPIETAT DE LA WEB

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web www.intertrans.ad, d’ara endavant “la WEB”, del qual és titular i propietària INTER-TRANS, S.L., entitat domiciliada a Carretera de Bixessarri, a Edifici Inter-Trans, a Aixovall, Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), degudament inscrita al Registre de Societats amb el número 5632, i amb el número de registre tributari L-700787-Z. El correu electrònic de contacte és intertrans@intertrans.ad i el número de telèfon de contacte és (+376) 741 100.

L’accés a la WEB és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis.

 

  1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’accés a la WEB comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com la política de privacitat i de cookies que també es troben a la vostra disposició en aquest portal web. Així mateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent de la WEB, segons la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, sense contravenir la moral i l’ordre públic.

INTER-TRANS, S.L.es reserva la facultat d’efectuar, sense avís previ, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, es recomana als usuaris de la WEB que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d’INTER-TRANS, S.L., o si escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit d’INTER-TRANS, S.L.

L’accés per part de l’usuari als continguts i serveis de la WEB no implica cap dret quant a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d’INTER-TRANS, S.L. o del tercer titular dels drets, si escau.

Els usuaris de la WEB només podran fer un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per a ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets en base als principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest portal web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a INTER-TRANS, S.L., mitjançant l’adreça de correu electrònic intertrans@intertrans.ad, perquè INTER-TRANS, S.L. pugui analitzar i valorar el supòsit que es tracti.

 

  1. SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que INTER-TRANS, S.L. no gestiona ni controla a cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre INTER-TRANS, S.L. i els titulars dels portals enllaçats.

INTER-TRANS, S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que es pugui accedir a través de la WEB. A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es fa únicament i exclusiva entre l’usuari i els tercers. L’usuari accepta que INTER-TRANS, S.L. no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i els tercers contactats per mitjà de la WEB.

L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

 

  1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

INTER-TRANS, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda a la WEB és la vigent a la data de la darrera actualització, i INTER-TRANS, S.L. no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el seu contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

INTER-TRANS, S.L. es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, INTER-TRANS, S.L. es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, INTER-TRANS, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L´ús d´aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l´usuari.

Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, INTER-TRANS, S.L. no es responsabilitza del contingut de tercers als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB, com ja hem dit anteriorment.

En cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui tenir accés mitjançant aquest portal web es vulnerin drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a INTER-TRANS, S.L., mitjançant l’adreça de correu electrònic intertrans@intertrans.ad, perquè INTER-TRANS, S.L. pugui analitzar i valorar el supòsit que es tracti.

 

  1. COMPROMÍS

INTER-TRANS, S.L.es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència del que s’ha esmentat en aquest apartat. INTER-TRANS, S.L. es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats.

 

  1. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals andorrans.

 

Actualització 01.06.2023